0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

ഭരണ സമിതി

ശ്രീ. പി.എ.റഷീദ്

ബാങ്ക് പ്രസിഡൻറ് - 99472 18832

ശ്രീമതി .കെ.എസ്.ജെയ്സി

സെക്രട്ടറി - Phone: 0484  244 6255

ശ്രീ. എം.വി.ജോസ്

ബോർഡ് മെമ്പർ - 94462 11723

ശ്രീ.കെ.ബി.സുധാകരൻ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 94955 93117

ശ്രീ.പി.എൻ.ദിലീപ് കുമാർ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 98470 18001

ശ്രീ.വി.ഡി.രാജേഷ്

ബോർഡ് മെമ്പർ - 94467 49404

ശ്രീ. എം.വി. ഷാലീധരൻ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 95626 21509

ശ്രീ.എൻ.ബി.സജിത്ത്

ബോർഡ് മെമ്പർ - 99617 90167

ശ്രീ.പി.കെ.ഉണ്ണി

ബോർഡ് മെമ്പർ - 96451 86010

ശ്രീമതി ഗിരിജ അജിത്

ബോർഡ് മെമ്പർ - 9744236782

ശ്രീമതി. രാജലക്ഷ്മി വിദ്യാശങ്കർ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 99613 15220

ശ്രീമതി രാഗിണി പ്രമേഷ്

ബോർഡ് മെമ്പർ - 89434 78201