0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

ഭരണ സമിതി

A.B.MANOJ

ശ്രീ. എ.ബി.മനോജ്

ബാങ്ക് പ്രസിഡൻറ് - 98474 09596

ശ്രീമതി .കെ.എസ്.ജെയ്സി

സെക്രട്ടറി - Phone: 0484  244 6255

ശ്രീ. സൈനൻ .എ.എൻ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 9605738180

ശ്രീ.രാജു ജോസ്

ബോർഡ് മെമ്പർ - 98470 14900

ശ്രീ.കെ.എസ്.ജനാർദ്ദനൻ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 99470 24272

ശ്രീ.എം.ജി.നെൽസൺ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 9400324290

ശ്രീ. എം.വി. ഷാലീധരൻ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 95626 21509

ശ്രീ.പി.എൻ.വിജയൻ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 95626 16650

ശ്രീ.പി.കെ.ഉണ്ണി

ബോർഡ് മെമ്പർ - 96451 86010

ശ്രീമതി ഗിരിജ അജിത്

ബോർഡ് മെമ്പർ - 9744236782

ശ്രീമതി സുമ ശ്രീനിവാസൻ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 99618 74906

ശ്രീമതി ഐഷ ബഷീർ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 94464 89398