0484 - 2442255   

പ്രവര്‍ത്തനസമയം

8:00 am - 8:00 pm

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌

Our Team

A.B.MANOJ

ശ്രീ. എ.ബി.മനോജ്

ബാങ്ക് പ്രസിഡൻറ് - 98474 09596

ശ്രീമതി .കെ.എസ്.ജെയ്സി

സെക്രട്ടറി - Phone: 0484  244 6255

ശ്രീ. സൈനൻ .എ.എൻ

ബോർഡ് മെമ്പർ - 9605738180

ശ്രീ.രാജു ജോസ്

ബോർഡ് മെമ്പർ - 98470 14900