0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

നിർവ്വാഹകർ

കെ.എസ്.ജയ്‌സി
സെക്രട്ടറി
കെ.എസ്.മിനി
അസി.സെക്രട്ടറി
ടി.ബി.സുബി
അക്കൗണ്ടന്റ്
കെ.എസ്.ശ്രീദേവി
അക്കൗണ്ടന്റ്
കെ.ബി.ശ്രീജാദേവി
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
പി.എഫ്. ജെയ്‌സൺ
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ടി.കെ ഷൈമോള്‍
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
കെ.എസ്.ഉണ്ണിയമ്മ
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
എന്‍.എം. വിദ്യ
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
എസ്.ജിതേഷ്
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
സുജി സുതന്‍
ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
സി.എച്ച്.മഹേഷ്
ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ടി.എസ്.സൈജി
ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ദിവ്യ കെ.എം
ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
കെ.യു.ഉമാദേവി
ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
സിന്ധു.ടി.ആര്‍
ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ദീപ ഡേവിസ് എം
ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ഡി.ജി.ശ്രീരാഗ്
ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
എം.വി.സുനില്‍കുമാര്‍
അറ്റൻഡർ
ടി.എസ്.ബിജുമോള്‍
അറ്റൻഡർ
കെ.എസ് ശ്രീജിത്ത്
അറ്റൻഡർ
വി.ബി. ബിജു
പ്യൂൺ
എന്‍.സി.സീജ
പ്യൂൺ
എന്‍.പി.ബിന്ദു
പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ