0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

നഴ്‌സറി

മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തൈകളും അലങ്കാര ചെടികളും പച്ചക്കറി ചെടികളും ലഭ്യമാകുന്ന നഴ്സറി ഉടൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു