0484 - 2442255   

പ്രവര്‍ത്തനസമയം

8:00 am - 8:00 pm

നഴ്‌സറി

മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തൈകളും അലങ്കാര ചെടികളും പച്ചക്കറി ചെടികളും ലഭ്യമാകുന്ന നഴ്സറി ഉടൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു