0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്

ഗുണ നിലവാരമുള്ള നിത്യോപയോഗ  സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ   സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്  ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു