0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

മുൻ പ്രസിഡണ്ടുമാർ

ശ്രീ .ഡി.ഗോവിന്ദൻ കർത്ത
23.6.1951 മുതൽ 6 .11 .1951 വരെ
ശ്രീ.കെ.ദാമോദരൻ പിള്ള
7.11.1951 മുതൽ 25.11.1951 വരെ
ശ്രീ .ഡി.ഗോവിന്ദൻ കർത്ത
26.11.1951 മുതൽ 19 .09 .1953 വരെ
ശ്രീ.കെ.നാരായണ പിള്ള
20.09.1953 മുതൽ 31.03.1954 വരെ
ശ്രീ.എം.വി.ജോസഫ്
01.04.1954 മുതൽ 15.05.1954 വരെ
ശ്രീ എം.വി.ഗംഗാധരൻ വൈദ്യർ
16.05.1954 മുതൽ 13.09.1955 വരെ
ശ്രീ.എം.വി.വർക്കി
14.09.1954 മുതൽ 04.02.1955 വരെ
ശ്രീ.കെ.എ.കുഞ്ഞുമക്കാർ
05.02.1955 മുതൽ 11.09.1955 വരെ
ശ്രീ.എ.ഐ.ശാമുവേൽ
12.09.1955 മുതൽ 10.11.96 വരെ
ശ്രീ .എം.കെ.ആണ്ടി
11.11.1956 മുതൽ 12.05.1965 വരെ
ശ്രീ.എം.വി.വർക്കി
13.05.1965 മുതൽ 15.11.1965 വരെ
ശ്രീ.ഇ .വി.വർക്കി
16.11.1965 മുതൽ 07.06.1970 വരെ
ശ്രീ.എ.ഐ.ശാമുവേൽ
08.06.1970 മുതൽ 10.09.1974 വരെ
ശ്രീ.ടി.സി.സുകുമാരൻ
30.05.1975 മുതൽ 01.05.1977 വരെ
ശ്രീ.പി.കെ.ചന്ദ്രൻ
02.05.1977 മുതൽ 30.7.1978 വരെ
ശ്രീ.ടി.സി.സുകുമാരൻ
31.07.1978 മുതൽ 05.07.1987 വരെ
ശ്രീ.കെ.പി വിത്സൺ ദാസ്
07.07.1987 മുതൽ 01.12.2003 വരെ
ശ്രീ കെ.ജി.രാമദാസ്
02.12.2003 മുതൽ 20.11.2018 വരെ

* 11.09.1974   മുതൽ   29.7.1975   വരെയും, 12.02.1992 മുതൽ 09.12.1992  വരെയും ബാങ്ക്  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണത്തിൻ  കീഴിൽ ആയിരുന്നു.