0484 - 2442255   

പ്രവര്‍ത്തനസമയം

8:00 am - 8:00 pm

വിഷുവിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി