0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

സംസ്ഥാന സഹകരണ എക്സ്പോ 2023

Share

എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സഹകരണ എക്സ്പോ 2023 യിൽ പറവൂർ വടക്കേക്കര സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ (സ്റ്റാൾ നമ്പർ 19) ബഹുമാനപെട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ . വാസവൻ സന്ദർശിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *