0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

വിദ്യാമിത്രം സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം 2024