0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 നടത്തുന്ന പൂയപ്പിള്ളി പാട ശേഖരത്തിലെ തനത് പൊക്കാളി കൃഷി