0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

കുടിശ്ശിക നിവാരണം ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി 2023 നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ