0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

മെഡിക്കൽ ലാബ്

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിവിധ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിനായി  ബാങ്ക് കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന  മെഡിക്കൽ ലാബിൽ   50  ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ   സേവനം ലഭ്യമാണ്.