0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

MDS - മിനിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്‌കീം

( ഐശ്വര്യ നിക്ഷേപ പദ്ധതി - ചിട്ടി സ്‌കീം )

സല. 10 ,00 ,000   ( പത്തു ലക്ഷം )

അടവ് തുക  40000    X    25 മാസം
അടവ് തുക  20000    X    50  മാസം
അടവ് തുക  10000    X    100 മാസം

സല. 5,00,000  ( അഞ്ചു ലക്ഷം )

അടവ് തുക  10000    X    50 മാസം
അടവ് തുക   5000    X    100   മാസം

സല. 3,00,000  ( മൂന്നു  ലക്ഷം )

അടവ് തുക  10000    X    30 മാസം

സല. 2 ,00,000  ( രണ്ടു  ലക്ഷം )

അടവ് തുക  4000    X    50 മാസം