0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

വായ്പ

വിവിധയിനം വായ്പകള്‍ : നിക്ഷേപങ്ങള്‍
 • വായ്പകള്‍ കൃത്യമായി തിരിച്ചടക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായ സമ്മാനങ്ങള്‍
 •  വായ്പ തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപവരെ പടിപടിയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു നല്‍കുന്നു
 • വായ്പ്പകള്‍ക്ക് റിസ്ക്‌ ഫണ്ട് പരിരക്ഷ
സ്വര്‍ണ്ണ പണയ വായ്പയും സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്‍റെ ഈടില്‍ ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റുംകുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍

( Need full form for all Loans)

വിഭാഗങ്ങൾ

 • കാർഷിക വായ്പ
 • ബിസിനസ്സ് വായ്പ
 • വാഹന വായ്പ
 • സ്വർണ്ണ  വായ്പ
 • വ്യാപാരി ലോണുകൾ
 • ഗ്രൂപ്പ് ലോണുകൾ
 • സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ
 • ഗൃഹോപകരണ വായ്പ
 • ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്