0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

പലിശ നിരക്കുകൾ

സേവിങ്സ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക്     :     4.5 %   (നാലര ശതമാനം)

ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്ക് :

15   ദിവസം മുതൽ  45  ദിവസം വരെ        –   സാധാരണ നിരക്ക്  4 .75 %  ; മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്  5.25 %
46    ദിവസം മുതൽ  90   ദിവസം വരെ     –   സാധാരണ നിരക്ക്  5.25 %   ; മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്  5.75 %
91   ദിവസം മുതൽ  179   ദിവസം വരെ     –   സാധാരണ നിരക്ക്  5 .75 %  ; മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്  6.25 %
180    ദിവസം മുതൽ  364   ദിവസം വരെ    –   സാധാരണ നിരക്ക്  6 .25 %  ; മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്  6.75 %
1  വർഷം   മുതൽ  2  വർഷം  വരെ    –   സാധാരണ നിരക്ക്  6 .75 %  ; മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്  7.25 %