0484 - 2442255

പ്രവര്‍ത്തനസമയം
8:00 am – 8:00 pm

പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ അഗ്രി ഹബ് ഉദ്ഘാടനവും ഗ്രീൻ ആർമി പ്രഖ്യാപനവും

പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ AGRI HUB ഉദ്ഘാടനവും GREEN ARMY പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു. കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാധുനിക നഴ്സറിയാണ് AGRl HUB .തദ്ദേശീയമായ കാർഷികാഭിവൃദ്ധി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള മറ്റൊരു കർമ്മ പരിപാടിയാണ് GREEN ARMY കാർഷിക വൃത്തിയിൽ അഭിരുചിയുള്ള യുവജനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവരെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ […]
Read More

പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ മുട്ടക്കോഴിയും കൂടും വിതരണം ആരംഭിച്ചു

പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 3131ൽ മുട്ടക്കോഴിയും കൂടും വിതരണം ആരംഭിച്ചു . കോഴിമുട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്നതിനായി ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ കോഴിക്കൂട് ഉദ്ദേശിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ” മുട്ടക്കോഴിയും കുടും “. പദ്ധതിയുടെ ഈ വർഷത്തെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ചിറ്റാറ്റുകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ശാന്തിനി ഗോപകുമാർ നിർവ്വഹിച്ചു. ബാങ്ക് […]
Read More

മട്ടുപാവ് അടുക്കളത്തോട്ടം

വായ്പാ പദ്ധതിയുടെയും JLG ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ വിളകളുടെ വിത്ത്‌ വിതരണവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിംന സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു .ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് AB മനോജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബോർഡ് അംഗം MG നെൽസൺ, AN സൈനൻ , KS ജനാർദ്ദനൻ , സെകട്ടറി KS ജയ്സി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
Read More