0484 - 2442255   

പ്രവര്‍ത്തനസമയം

8:00 am - 8:00 pm

ആംബുലൻസ് സർവീസ്

അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് സമയത്തും ലഭ്യമാകുന്ന ആംബുലൻസ് സർവീസ് ബാങ്കിന് സ്വന്തമായി ഉണ്ട് .